Zveřejňování účetní závěrky – co hrozí, když to neuděláte?

Zákon o účetnictví ve svém §21a ukládá účetním jednotkám povinnost zveřejnit každoročně svoji účetní závěrku v obchodním rejstříku v rozsahu, ve kterém ji sestavují, a v případě auditovaných společností v rozsahu a znění, v jakém ji ověřil auditor. Povinné je i zveřejnění zprávy auditora. V případě povinného auditu je nutné zveřejnit i výroční zprávu.

Kdo a kdy zveřejňuje závěrku

Kromě obchodních společností mají povinnost zveřejnit závěrku i nadace, spolky, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti.

Závěrka musí být zveřejněna po jejím schválení příslušným orgánem (valnou hromadou) a ověření auditorem, do 30 dnů poté, co jsou splněny oba požadavky, nejpozději do 12 měsíců po skončení účetního období. Pokud účetní jednotka povinnost auditu nemá, je lhůta do 12 měsíců po skončení účetního období.

Závěrku je třeba odeslat na rejstříkový soud, kterým je krajský soud dle sídla podnikatele, elektronicky ve formátu pdf, a to buď z datové schránky na adresu rejstříkového soudu, emailem opatřeným elektronickým podpisem, či pomocí online podání na justice.cz do sbírky listin. Závěrka se na obchodním rejstříku zveřejňuje ve sbírce listin.

Mikro a malé účetní jednotky

Mikro a malé účetní jednotky nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát a mohou zveřejnit pouze rozvahu a přílohu, obě ve zkráceném rozsahu. Zákon o účetnictví definuje v §1b tyto kategorie účetních jednotek následovně:

Mikro účetní jednotky

Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 9.000.000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 18.000.000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Malé účetní jednotky

Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 100.000.000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 200.000.000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Aktivy se rozumí aktiva netto (tj. po snížení o odpisy a opravné položky).

Nezveřejnění závěrky

V případě nezveřejnění závěrky hrozí účetní jednotce sankce, a to jednak podle rejstříkového zákona a dále dle zákona o účetnictví. Podle rejstříkového zákona je možné za nezveřejnění uložit pokutu do výše 100 tisíc Kč, podle zákona o účetnictví až do výše 3% hodnoty aktiv celkem. V obou případech obvykle předchází výzva příslušného orgánu (rejstříkového soudu nebo finančního úřadu) k nápravě. V extrémním případě může hrozit nucená likvidace společnosti nebo trestní postih jednatele.