Podklady pro daňové přiznání

Které podklady si musím připravit, aby daňový poradce mohl správně zpracovat mé daňové přiznání? V tomto článku najdete souhrn podkladů pro zpracování daňového přiznání.

Termíny

Nejdříve si připomene termíny, ve kterých je potřeba přiznání podat.

Pokud nevěříte internetu a počítačům a stále podáváte přiznání v papírové podobě, je potřeba to stihnout do 1.4. Pokud podáváte přiznání online, je Vaše lhůta prodloužena do 2.5. Jestliže za Vás řeší zpracování a podání Váš daňový poradce, má lhůtu prodlouženou do 1.7.

Kdy daňové přiznání nemusím vůbec řešit?

Pokud Vaše příjmy nepřesáhly 15 000 Kč (v následujícím roce 25 000 Kč) nebo pokud Vaším jediným příjmem byl příjem ze závislé činnosti a nechcete uplatňovat žádné další odpočty.

Daňové podklady

Nyní už k samotným podkladům. Zákon o dani z příjmu rozlišuje 5 druhů příjmu, které rozděluje do samostatných paragrafů.

§6 příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy za Vaše zaměstnání nebo například letní brigády. Zde je potřeba si včas vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech, které obsahuje údaje o Vaší hrubé mzdě, sražených zálohách na daň, vyplacených bonusech, ale například i o slevách na děti, které byly uplatněny již během roku. Na tomto dokumentu taky poradce najde všechny údaje o Vás – adresu, rodné číslo a počet měsíců, po které Vám byla vyplácena mzda.

§7 příjmy z podnikání – zde existují 3 varianty.

  • Uplatňujete výdaje paušálně (pozor, ne paušální daň). Tato varianta je nejjednodušší pro Vás, Vašeho poradce, ale existují zde limity. Při této metodě je potřeba souhrn Vašich příjmů (všechny vystavené faktury/tabulka příjmů) a výdaje jsou Vám uplatněny procentně podle druhu Vaší živnosti.
  • Druhou variantou je daňová evidence, tedy skutečné příjmy a výdaje. Tentokrát je tedy potřeba schraňovat i faktury přijaté nebo pokladní výdaje. Ne všechny výdaje bude ale možné uplatnit.
  • Poslední variantou je účetnictví – zde budou informace čerpány z účetních výkazů, především potom z výkazu zisku a ztráty. Bude zde tedy hleděno na rozdíl daňových nákladů a výnosů.

§8 příjmy z kapitálového majetku

Zde se jedná o příjmy z držby cenných papírů – dividendy, či příjmy ve formě úroků. Váš broker či banka by Vám v tomto případě měla poskytnout daňový podklad, kde bude tento druh příjmů vyčíslen. Nebude ale na škodu, pokud si během roku povedete vlastní evidenci příjmů.

§9 příjmy z pronájmu – dvě varianty

  • Paušální výdaje, tedy během roku evidujete čisté příjmy z pronájmu (nezahrnujete zálohy na energie) a výdaje se Vám uplatní paušálně – 30 %. Jako podklad dodejte nájemní smlouvu s vyčísleným měsíčním nájemným.
  • Druhou variantou je uplatnění skutečných výdajů. Mimo evidenci příjmů bude tedy potřeba evidovat i vynaložené výdaje – zde můžete zahrnout hypotéční úroky (ty ale poté nemůžete zahrnout do nezdanitelných položek), odpisy, pojištění, náklady na opravy a údržbu.

§10 ostatní příjmy

Zde se zahrnuje vše, co doposud nebylo zmíněno. Nejčastěji se jedná o prodej nemovitosti či automobilu. V tomto případě dodejte 2 kupní smlouvy, tu, ve které figurujete jako kupující, a tu, kde jste prodávajícím. Váš poradce poté zváží, jestli tento příjem nebude osvobozen takzvaným časovým testem.

Dále se může jednat o prodej cenných papírů, či obchodování s deriváty, forex a v neposlední řadě kryptoměny. Váš broker by Vám znovu pro daňové účel měl zaslat daňový formulář.

Slevy a nedaňové položky

Pro vás příjemnější část daňového přiznání budou slevy a nezdanitelné položky.

Nezdanitelné položky

Nejčastěji se bude jednat o dary – do emailu Vám přijde potvrzení o daru, které je povinnou přílohou, pokud chcete dar uplatnit.

Dále úroky z hypotečního úvěru, potvrzení znovu najdete v emailu. K přiznání přiložte i kopii podepsané hypotéční smlouvy (stačí v prvním roce, nemusíte přikládat každý rok).

Dále soukromé životní pojištění a penzijní připojištění, potvrzení najdete v emailu. Zde existují limity a způsob výpočtu, nelkejte se tedy, že nebudete uplatňovat celou zaplacenou částku.

Slevy na dani

Sleva na poplatníka – na tu má nárok každý poplatník a je uplatňována automaticky, není potřeba pro uplatnění nic dokládat.

Sleva na manželku – bude potřeba uvést celé jméno a rodné číslo a dokázat splnění podmínek, pro uplatnění této slevy, v roce 2021 byla hranice příjmů 68 000 Kč. Jako důkaz vyplňujete čestné prohlášení, můžete také přiložit daňové přiznání.

Sleva na studenta – přikládáte potvrzení o studiu, které si můžete vyžádat na studijním oddělení. Uplatňujete takový počet měsíců, kdy jste byl/a skutečně studentem.

Potvrzení o zaplacení školkovaného – školka Vám v tomto případě poskytne potvrzení s přesnou částkou, kterou můžete uplatnit.

Daňové zvýhodnění na děti

V přiznání bude potřeba uvést celé jméno a rodné číslo dítěte. Jako přílohu poté přikládáte čestné prohlášení druhého z rodičů, že tuto slevu neuplatňuje. Od 18 let věku dítěte přiložte potvrzení o studiu.

Zálohy na daň z příjmu

Pokud jste během minulého roku měli povinnost hradit zálohy na daň z příjmu, uveďte skutečně uhrazenou částku.

Se všemi těmito podklady může váš daňový poradce správně zpracovat Vaše přiznání a finančák Vás nebude nahánět.

Daňové podklady pro OSVČ

Pokud jste podnikal/a jako OSVČ, bude potřeba vyhotovit i přehledy pro Vaši zdravotní pojišťovnu a Okresní správu sociálního zabezpečení.

Vyměřovací základ si poradce zjistí z přiznání. Od vás bude poté potřebovat informace o Vaší zdravotní pojišťovně a výši skutečně uhrazených záloh na zdravotní pojištění. Pojišťovny ho posílají poštou a do datové schránky (doporučujeme zařídit). U přehledu pro OSSZ je potřeba Váš 8místný variabilní symbol, který Vám byl přidělen při registrace a platíte pod ním zálohy. Dále bude potřeba potvrzení o skutečně uhrazených zálohách, to naleznete v datové schránce.