Nedaňové náklady

Co jsou to nedaňové náklady? Nedaňové náklady jsou náklady, které zákon neuznává jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení vašich příjmů. Zatímco daňové náklady vám snižují základ daně, nedaňové si odečíst nemůžete.

Co jsou nedaňové náklady

Nedaňovým nákladům se věnuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, konkrétně v §25. Vykazujete je na řádku 40, zvyšujete tak základ daně.

Nedaňové náklady nejsou daňově účinné z hlediska daně z příjmu a 99 % z nich je neúčinných i z hlediska DPH. To znamená, že si o ně nemůžete snížit základ daně ani si nemůžete odečíst DPH, které jste zaplatili u daného nákladu.

Nejčastější nedaňové náklady

Kromě nákladů zmíněných v §25 (kterým se budeme věnovat dále) patří mezi nedaňové náklady také:

  • náklady, které jste zaúčtovali, ale neuhradili
  • náklady jiného účetního období
  • pohonné hmoty a parkovné, pokud uplatňujete paušál na auto

Pojistné odpovědnosti hrazené za statutára.

Jako jednatelé se můžete (vzhledem k velké odpovědnosti) pojistit jako statutár. Toto pojistné můžete zaúčtovat do nákladů firmy. Firma ho může za jednatele hradit, ale jsou to její nedaňové náklady.

Penále a úroky z prodlení od státních institucí

Pokud se opozdíte s placením jakékoliv daně, běží vám za každý den zpoždění úrok z prodlení. Ten je pro firmu nedaňovým nákladem.

Benefity poskytované zaměstnancům

S benefity je to trochu složitější – část z nich je daňově uznatelným nákladem, část ne. Některé benefity jsou sice pro firmu nedaňové (nemůžete je odečíst od základu daně), ale zaměstnanci z nich daň neodvádí. Nejčastěji jde o příspěvky na volnočasové aktivity.

Stravné nad limit

Od 1. 1. můžete zaměstnancům přispívat na stravování nejen formou stravenky, ale i stravenkovým paušálem, který posíláte zaměstnancům přímo na účet. Pro obě možnosti platí limit 75,60 Kč na den. Příspěvek do tohoto limitu je daňově uznatelný, nad limit jde o daňově neuznatelný náklad.

Běžně firmy přispívají 55 % hodnoty stravenky (tato část je daňově uznatelný náklad), 45 % se strhává zaměstnanci. Strhávání ale není povinné. Pokud se rozhodnete, že zaměstnanci nebudete tuto část strhávat, jedná se o částku nad limit. Tedy o nedaňový náklad.

Pozor! Mezi oběma možnostmi je jeden velký rozdíl: Stravenky i paušál jsou pro zaměstnance osvobozené (neodvádí z nich daň, sociální a zdravotní). V případě paušálu ale osvobození platí jen do limitu 75,60 Kč na den.

Občerstvení pro zaměstnance na pracovišti

Firmy běžně poskytují zaměstnancům kávu, čaj a jiné nápoje. Někdy také poskytují zaměstnancům snídaně nebo obědy. Jde o nedaňový náklad. Výjimku tvoří neperlivá voda, která je daňovým nákladem.

Výdaje na reprezentaci

Oběd s obchodním partnerem je pro firmu nedaňový stejně jako další výdaje na reprezentaci.

Dočasně nedaňové náklady

Pokud jste jinak daňové náklady neuhradili k 31. 12., považujeme je za přechodně nedaňové. To znamená, že se stávají daňovými až ve chvíli, kdy je uhradíte.

  • neuhrazené úroky vůči fyzickým osobám, které nevedou účetnictví
  • neuhrazené pojistné za zaměstnance
  • neuhrazené smluvní pokuty a sankce

Náklady jiného účetního období

Tyto náklady by byly v běžném období daňové, ale stávají se nedaňovými v jiném účetním období.