Náhrady za použití vozidla

Při uplatňování cestovních náhrad vycházíme z toho, jaký automobil byl pro služební cestu použit.

  1. Firemní vozidlo Jestliže zaměstnanci dáte k dispozici na služební cestu firemní automobil, nemá nárok na žádné náhrady za použití vozidla. Pokud však bude hradit pohonné hmoty ze svých zdrojů, pak má nárok na proplacení těchto výdajů.
  2. Soukromé vozidlo Pokud zaměstnance požádáte, aby jel na služební cestu vlastním autem, vzniká mu dle § 157 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nárok nejen na proplacení spotřebované pohonné hmoty, ale i na základní náhradu stanovenou sazbou za 1 km jízdy (tj. příspěvek na amortizaci vozu). Amortizace je nákladem firmy.

Zaměstnanci

Pro zaměstnance je to osvobozený příjem. Zaměstnanec dostává peníze za to, že tento vůz využil pro zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanec pojede na pracovní cestu automobilem, může požadovat proplacení pohonných hmot v cenách, za které je skutečně zakoupil, pokud k vyúčtování služební cesty předloží doklad o nákupu. Z dokladu musí být zřejmé, že nákup PHM má časovou souvislost s pracovní cestou, tedy že nákup proběhl v přiměřené době před pracovní cestou nebo během ní. Pokud zaměstnanec tankoval během služební cesty vícekrát, předloží více nákupních dokladů. Cena pro účely vyplacení cestovní náhrady se pak vypočítá aritmetickým průměrem z doložených dokladů.

Další možností je vypočítat cestovní náhrady za uskutečněnou pracovní cestu bez dokládání dokladů za natankované pohonné hmoty. V takovém případě se pro výpočet použije průměrná cena příslušné pohonné hmoty stanovená vyhláškou. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovuje vždy k 1. lednu vyhláškou průměrné ceny pohonných hmot na daný kalendářní rok. Pokud se však stane, že během roku dojde k nárůstu či snížení ceny PHM alespoň o 20 %, může MPSV vydat aktualizaci vyhlášky v mimořádném termínu.

Výpočet cestovní náhrady

Na základě skutečně doložených výdajů za PHM:

Počet ujetých km × průměrná spotřeby dle technického průkazu použitého vozidla × doložená cena PHM

Na základě průměrné ceny PHM stanovené vyhláškou pro daný rok:

Počet ujetých km × průměrná spotřeby dle technického průkazu použitého vozidla × průměrná cena PHM dle vyhlášky.

Vyhláška a sazby pro rok 2022

Vyhláška MPSV určuje také sazbu náhrady za používání automobilu. Jedná se o takzvaný příspěvek na amortizaci vozu.

Sazba základní náhrady pro rok 2022 za 1 km jízdy činí:

  • 1,30 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
  • 4,70 Kč u osobních automobilů,
  • 9,40 Kč u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů. Při použití přívěsu se sazba základní náhrady za 1 km zvyšuje nejméně o 15 %.