Majetek v účetnictví

Majetek společnosti, se v účetnictví dále dělí na drobný a dlouhodobý. Drobný majetek je ten, jehož vstupní cena nepřesáhla 80 000,- Kč. Dlouhodobý majetek je takový, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok. Tento rozdíl je důležitý proto, že cenu majetku pořízeného pro firmu je možné dát do nákladů, snížit tím základ daně a tedy i samotnou výši daně.

Dlouhodobý hmotný majetek

Podle předpisů o účetnictví se za dlouhodobý hmotný majetek považují:

 • Bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti pozemky, stavby, byty a právo stavby.
 • Hmotné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v hodnotě, kterou si určí účetní jednotka (ÚJ).
 • Aktiva jako pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, ložiska nerostů, umělecká díla, apod.

Dále sem patří také oceňovací rozdíl k nabytému majetku, kterým se rozumí rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého za úplatu, vkladem, nebo při přeměně společnosti, a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté dluhy.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní předpisy za nehmotný majetek považují tento majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou:

 • nehmotné výsledky vývoje, software, 
 • ocenitelná práva
 • goodwill 
 • povolenky na emise
 • preferenční limity

Aby mohl být majetek zařazen jako nehmotné výsledky vývoje či software, musí být buď pořízen od jiných osob, nebo vytvořen vlastní činností pro účely obchodování s ním. To má vliv na skutečnost, zda toto aktivum bude zařazeno v účetnictví jako nehmotný majetek, nebo bude účtováno do (časově rozlišených) nákladů. 

Ocenitelná práva

Ocenitelnými právy se rozumí know how, licence, předměty průmyslových práv jako patenty, apod.

Goodwill

Goodwillem se rozumí rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého za úplatu, vkladem, nebo při přeměně společnosti, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.

Preferenční limity

Preferenční limity představují např. limity na produkci mléka, apod.

Dlouhodobý finanční majetek

Finanční majetek představují cenné papíry a podíly, které představují účasti na obchodních společnostech, dluhopisy, směnky a cenné papíry, u kterých záměr ÚJ při pořízení není znám.

Finanční majetek dále představují drahé kovy a kameny a předměty z nich vyrobené. 

Oceňování majetku

Důležité je správné ocenění majetku. Z něj se vychází při stanovení účetních i daňových odpisů a proto má vliv i na základ daně z příjmů. 

Majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pokud je vytvořen vlastní činností, oceňuje se vlastními náklady. 

V případě majetku nabytého např. darem, vkladem, apod., se majetek ocení reprodukční pořizovací cenou, tj. ve většině případů obvyklou cenou. Pokud je na pořízení majetku obdržena dotace, snižuje se o její výši hodnota majetku.

Limit pro ocenění dlouhodobého majetku pro účely účetnictví si (na rozdíl pro ocenění majetku pro účely daně z příjmů, kde je dán zákonem) určuje účetní jednotka sama. V praxi se většinou používá hodnota stanovená zákonem o daních z příjmů. Ta je od roku 2020 pro dlouhodobý hmotný majetek 80.000 Kč, pro určení hranice pro ocenění nehmotného majetku se ZDP od roku 2020 odkazuje na předpisy o účetnictví, viz dále.

Co tvoří součást vstupní ceny dlouhodobého majetku?

Účetní předpisy stanovují, které náklady se do hodnoty majetku zahrnují a které ne.

Náklady zahrnuté do vstupní ceny

 • poradenské služby, správní poplatky, předprojektové práce, rešerše 
 • průzkumné, geologické práce
 • licence, patenty (při pořizování majetku, ne pro budoucí provoz)
 • náklady na přeložky, omezení vlastnických práv, zbourání stávajících staveb
 • zkoušky před uvedením do provozu
 • úroky z úvěrů (do zařazení majetku do používání), pokud se tak podnikatel rozhodne

Náklady nezahrnuté do vstupní ceny

 • opravy a údržba
 • kurzové rozdíly
 • smluvní sankce
 • náklady na školení personálu
 • náklady vzniklé po uvedení do provozu, a další

Odpisování

Odpisovaný dlouhodobý majetek se do nákladů neuplatní najednou, ale prostřednictvím odpisů. Neodpisují se, mimo jiné, pozemky a finanční majetek. Dobu účetního odpisování si (na rozdíl od daňových odpisů hmotného majetku, které jsou dány zákonem) účetní jednotka stanovuje sama, podle předpokládaného využití majetku.

Příklad

Dvě účetní jednotky si pořídí stejnou Toyotu Corollu. První jí používá na delší cesty do Německa, druhá jako sdílené vozidlo v Praze. První podnikatel má ze zkušenosti zjištěno, že mu auto vydrží v dobrém stavu 5 let, i když najede za tu dobu 150.000 km. Druhý podnikatel ví, že musí auto vyměnit za dva roky, i když má nájezd 40.000 km. První podnikatel si nastaví dobu odpisování pro účely účetních odpisů na 5 let, druhý na dva roky.

Majetek v dani z příjmů

Hmotný majetek

Zákon o daních z příjmů definuje hmotný majetek podobně, jako účetní předpisy. Na rozdíl od nich však stanoví hranici, nad kterou se majetek musí pro účely daně z příjmů zařadit jako hmotný majetek a jeho hodnotu není možné do daňových nákladů uplatnit přímo, ale prostřednictvím daňových odpisů. Od roku 2020 byla zvýšena ze 40.000 Kč na 80.000 Kč.

ZDP považuje za jiný majetek i technické zhodnocení, pokud jeho hodnota překročí za zdaňovací období 80.000 Kč.

Odpisování

Dle ZDP může majetek odpisovat odpisovatel. Tím je primárně vlastník majetku. 

ZDP, na rozdíl od účetních předpisů, kde si odpisový plán účetní jednotka stanoví dle svého uvážení, pro odpisování hmotného majetku určuje doby odepisování pro jednotlivé typy majetku. Existuje celkem 6 odpisových skupin, u kterých je doba odepisování od 3 do 50 let.

Daňové odpisy je možné přerušit a následně pokračovat v odpisování, jako by přerušeny nebyly. Tj. celou hodnotu odpisů bude možné uplatnit v budoucnu.

Příklady majetků v jednotlivých odpisových skupinách:

 1. OS – počítače, kancelářské přístroje, kamery, zemědělské stroje
 2. OS – automobily, motocykly, letadla, čluny, stavby ze dřeva, stroje
 3. OS – různé konstrukce, kotle, klimatizace, skleníky, motory, turbíny, jeřáby, lodě, vrtulníky
 4. OS – budovy ze dřeva a plastů, elektrárny, zásobníky, komíny, železniční svršky, vedení
 5. OS – budovy, stavby, byty
 6. OS – administrativní budovy, budovy hotelů, obchodních domů, společenské, náboženské, muzea

Tip

Přerušení daňových odpisů lze zvážit např. v případě, kdy bude v daném období vykázána ztráta. Zatímco daňovou ztrátu lze uplatnit v pěti následujících obdobích a pak propadne, u přerušení daňových odpisů žádná taková lhůta není a podnikatel o odpisy nepřijde.

Druhy odpisování

ZDP dává možnost výběru rovnoměrných a zrychlených odpisů. U rovnoměrných odpisů je v prvním roce určena nižší sazba a pak v následujících letech sazba stejná vyšší sazba. Naproti tomu vývoj zrychlených odpisů představuje v času křivku, kdy v prvních letech je odpis nižší, pak roste a pak opět klesá.

Příklad:

Vezměme Toyotu Corollu uvedenou v předchozím případě. Její pořizovací cena činí 500.000 Kč včetně DPH. Pokud je podnikatel plátcem, DPH z pořizovací ceny si odpočítá formou nároku na odpočet, a odpisy bude uplatňovat z ceny bez DPH.

Tip

Využití zrychlených odpisů nemusí být výhodné v případě, kdy je na majetku v průběhu odpisování provedeno technické zhodnocení. To může významně prodloužit dobu odepisování. Proto je dobré zvážit volbu způsobu daňového odpisování např. u nemovitostí.

Jiné způsoby odpisování

Dále ZDP umožňuje speciální způsoby odepisování, jako časové odepisování v případě lomů nebo pískoven (stanovené jako podíl vstupní ceny a počet let funkce dané lokality), nebo odpis na základě stanoveného počtu vyrobených kusů např. u forem, zápustek, apod.

Mimořádné odpisy

U majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny a pořízeného do konce roku 2021 je možné se rozhodnout pro uplatnění mimořádných odpisů. Odpisovatel musí být jeho prvním vlastníkem. Doba odpisování je v tom případě 12 měsíců u 1. OS a 24 měsíců u 2. OS. Mimořádné odpisy nelze přerušit.

Účetní vs. daňové odpisy

Z výše uvedeného vyplývá, že podnikatel může mít odlišně nastavené účetní a daňové odpisy. S velikostí účetní jednotky se tento předpoklad blíží jistotě. U menších účetních jednotek se často používají účetní odpisy stejné, jako odpisy daňové. U větších ÚJ, které mají povinnost auditu, by tento postup u auditora pravděpodobně neprošel. Účetnictví musí reálně odrážet ekonomickou situaci podnikatele, a s tím souvisí i reálné nastavení účetních odpisů.

Případný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy se vyčíslí v přiznání k dani z příjmů právnických osob. Obdobně se v něm vyjádří i případný rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou, který může vzniknout z výše uvedených důvodů, při vyřazení majetku např. při prodeji.

Nehmotný majetek

Od zdaňovacího období roku 2020 byl institut nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů zrušen, a ZDP odkazuje na účetní předpisy. Tj. daňovými odpisy nehmotného majetku budou odpisy uplatněné v účetnictví.

Tip

Doporučujeme nastavit účetní odpisy podle reality, správci daně budou nepochybně správnost jejich nastavení zkoumat.