Spolehlivé vzory na účto, daně, mzdy a právo

Co má obsahovat pracovní smlouva?
A co nájemní? Jestli vám z toho jde hlava kolem, račte se posadit a nechte nás dělat práci za vás. Vypracovali jsme pro vás vzory dokumentů, které podnikatelé potřebují nejčastěji.

Vzory pro vás připravují účetní, daňaři a právníci.
Díky tomu víte, že je na ně spoleh.

Každý týden doplňujeme nové a aktualizujeme staré.
vzorové dokumenty

Vzory pro vás

Výkaz pracovní doby u DPP a DPČ

Kupní smlouva na ojetý automobil

Dohoda o RPP – nadbytečnost

Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na vyživované dítě

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Zápis VH s.r.o.

Smlouva o úvěru

Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené

Záznam o nepracovním úrazu

Zápočet pohledávek a závazků

Uznání dluhu + Dohoda o smluvní pokutě

Souhlas vlastníka s podnájmem

Smlouva o zápůjčce

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o nájmu vozidla

Rozhodnutí jediného společníka

Přihlášení pohledávky do konkurzu

Popis pracovní činnosti + osobní složka zaměstnance

Kupní smlouva

Doklad o převzetí daru

Darovací smlouva

Ukončení ve zkušební době

Pracovní smlouva

Mzdový výměr

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o provedení práce

Odvolání

Odpor

Odvolání proti pokutě za neoznámení osvobozeného příjmu

Odvolání proti rozhodnutí o udělení pokuty za kontrolní hlášení

Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty

Omluva z účasti na jednání

Podnět na ochranu proti nečinnosti správce daně (neuzavření daňové kontroly)

Podnět na ochranu proti nečinnosti správce daně (nevydání rozhodnutí)

Podnět na ochranu proti nečinnosti správce daně (nevyřízená námitka)

Žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti

Stížnost proti nevhodnému chování úřední osoby

Stížnost na postup správce daně

Žádosti o vyhotovení kopií vybraných písemností ze spisu

Stížnost proti nahlížení do spisu

Žádost o nahlížení do vyhledávací části spisu

Žádost o korespondenční nahlížení do spisu

Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav

Odvolání proti rozhodnutí o stanovení lhůty

Žádosti o prodloužení lhůty k vyjádření se na výzvu

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku

Žádost o vrácení omylem učiněné platby

Námitka proti vyrozumění o převedení přeplaku na úhradu nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu

Námitka proti nesprávnému zaevidování daně na osobní daňový účet

Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti

Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního daňového účtu

Žádost o prodloužení lhůty k podání řádného daňového přiznání

Vyjádření na výzvu k podání dodatečného daňového přiznání

Reakce na výzvu k odstranění vad podání

Zpětvzetí žádosti o posečkání s úhradou daně a rozložením úhrady na spátky

Změna žádosti o vyplacení přeplatku na žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku na jiné dani

Podání svědka – omluva z účasti na jednání

Podání daňového subjektu – návrh na provedení důkazu výslechem svědka

Žádost o náhradu škody

Námitka proti nesprávně stanovenému úroku z prodlení

Odvolání proti zamítavému rozhodnutí

Žádost o úhradu daně na splátky

Žádost o posečkání s úhradou daně

Žádost o prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

Žádost o prominutí pokuty za kontrolní hlášení

Žádost o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně

Žádost o prominutí úroků z prodlení

Žádosti o prominutí penále

Odvolání proti dani stanovené podle pomůcek

Návrh na doplnění důkazu

Vyjádření k výzvě správce daně k prokázání skutečnosti s návrhem na provedení důkazu

Odvolání proti ručitelské výzvě

Prohlášení o majetku

Přihlášení pohledávky k uspokojení z výtěžku dražby

Návrh dlužníka na snížení výše srážky ze mzdy

Vzdání se práva na odvolání a návrh na zastavení exekuce

Návrh na odklad exekuce

Odvolání proti rozhodnutí o výši hotových výdajů

Návrh na vyloučení majetku z daňové exekuce

Námitka proti exekučnímu příkazu

Návrh na pokračování dokazování

Odpověď na výzvu k odstranění pochybností

Vyjádření se k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění

Odpověď na výzvu k prokázání skutečnosti

Reakce na oznámení o zahájení daňové kontroly

Žádost o ukončení účinnosti zajišťovacího příkazu

Odvolání proti zajišťovacímu příkazu

Vyjádření k seznámení se zjištěnými skutečnostmi v odvolacím řízením

Doplnění odvolání

Zpětvzetí odvolání

Vzdání se práva na odvolání

Odůvodněné odvolání

Blanketní odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření daně

Odvolání proti doměřené dani

Žádost o změnu DIČ

Námitka proti vedení exekuce po uplynutí lhůty

Stížnost proti vedení řízení po uplynutí lhůty pro stanovení daně

Podnět k zahájení řízení o přestupku pro porušení mlčenlivosti

Stížnost nepřeřazení písemností z neveřejné části spisu