Lekce 2, Téma 2
Probíhá

Praktický úkol – vyplňte daňové přiznání

2. 3. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádný praktický účetní úkol!

Pan Novák je váš vůbec první zákazník a potřebuje pomoct
s daňovým přiznáním, zvládnete to?

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Pan Novák měl v roce 2022 následující příjmy:

Příjmy ze závislé činnosti jako člen představenstva společnosti ABC a.s. 1.400.000Kč, ze které mu byly sraženy zálohy ve výši 148.000 Kč.

Příjmy ze samostatné činnosti – poskytování IT konzultací - 2.300.000 Kč.

Dividendové příjmy z USA ve výši 80.000Kč, v USA z nich byla sražena daň v částce 10.000 Kč.

Příjmy z úroků z poskytnutých zápůjček 100.000 Kč; za tímto účelem si pan Novák výhodně vypůjčil finanční prostředky a věřiteli uhradil 50.000 Kč.

Dál měl pan Novák příjem z pronájmu 3 bytů pořízených v roce 2020, za rok 2022 činil příjem celkem 420.000 Kč; byty pan Novák pořídil celkem za 11.000.000 Kč, daňové odpisy činily 374.000 Kč a úroky z hypotéky za jeden z nich 70.000 Kč.

Dále měl pan Novák příjem z prodeje rodinného domu 10.000.000 Kč, pořízeného v roce 2021, který zčásti použil na koupení bytu pro svoje bydlení počátkem roku 2023, který stál 8.000.000; pořizovací cena RD pořízeného v roce 2019 činila 6.000.000 Kč.

Dále měl příjem z prodeje kryptoměn 350.000 Kč, pořizovací cena prodaných kryptoměn byla 100.000 Kč, příjem z prodaných cenných papírů pořízených v roce 2018 800.000 Kč, jejich pořizovací cena byla 200.000 Kč, a cenných papírů pořízených v roce 2021 500.000 Kč, jejich pořizovací cena byla 150.000 Kč.

Příjem z obchodování s deriváty v hodnotě 200.000 Kč, související výdaje činily 400.000 Kč. Obchodování s výše uvedenými tituly neprováděl pan Novák soustavně, ale v rámci správy svého soukromého majetku.

Navíc:

Pan Novák má manželku, která je doma a stará se o jejich dvě děti, kterým v roce 2022 bylo 3 a 6 let. V roce 2022 měla manželka pouze rodičovský příspěvek v částce 7.000 Kč měsíčně.

V průběhu roku 2022 pan Novák uhradil na základě jeho daňové povinnosti za rok 2021 zálohy na DPFO v celkové částce 250.000 Kč.

Jak vyplníte daňové přiznání?
(výpočty a další nápovědy najdete na druhé straně a na následujících kartách, v příloze níže si můžete prohlédnout nebo stáhnout vzor vyplněného daňového přiznání)
Jak vyplnit daňové přiznání pro pana Nováka
řádek po řádku:

31 - Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů: 1 400 000
34 - Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů: 1 400 000
36 - Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů: 1 400 000
37 - Dílčí základ daně nebo ztráta ze samostatné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP): 1 100 000
38 - Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona: 50 000
39 - Dílčí základ daně nebo ztráta z nájmu podle § 9 zákona (ř. 206 přílohy č. 2 DAP): -24 000
40 - Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona (ř. 209 přílohy č. 2 DAP): 1 400 000
41 - Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40): 2 526 000
42 - Základ daně (36 + kladná hodnota z ř. 41): 3 926 000
45 - Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 – ř. 44): 3 926 000
55 - Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 – ř. 54): 3 926 000
56 - Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů: 3 926 000
57 - Daň podle § 16 zákona: 753 562
58 - Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka z ř. 330 přílohy č. 3 DAP: 753 562
60 - Daň zaokrouhlená na celé Kč nahoru: 753 562
64 - Částka podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona (základní sleva na poplatníka): 30 840
65a - Částka podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela): 24 840
70 - Úhrn slev na dani: 55 680
71 - Daň po uplatnění slev: 697 882
72 - Daňové zvýhodnění na vyživované dítě: 37 524
73 - Sleva na dani: 37 524
74 - Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona: 660 358
74a - Daň ze samotného základu daně podle § 16a zákona: 2 000
75 - Daň celkem: 662 358
77 - Daň celkem po úpravě o daňový bonus: 662 358
84 - Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti: 148 000
85 - Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem: 250 000
91 - Zbývá doplatit: 264 358
Čas na přílohy k daňovému přiznání.
Co patří do přílohy č. 1?
Příloha 1:

101 - Příjmy podle § 7 zákona: 2 300 000
102 - Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona: 1 200 000
104 - Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 - ř. 102): 1 100 000
113 - Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona: 1 100 000
Co patří do přílohy č. 2?

Vypočítejte dílčí základ daně z příjmů z nájmu.

Vypočítejte dílčí základ daně z ostatních příjmů.
Příloha 2:

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona)

201 - Příjmy podle § 9 zákona celkem: 420 000
201a - Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí (z ř.201): 420 000
202 - Výdaje podle § 9 zákona: 444 000
203 - Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 201 - ř. 202): -24 000
206 - Dílčí základ daně, daňová ztráta z nájmu podle § 9 zákona: -24 000

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)

1: B - Prodej nemovitých věcí - prodej nemovitostí
Příjmy: 2 000 000; výdaje: 1 200 000; rozdíl: 800 000

2: D - Prodej cenných papírů - prodej akcií
Příjmy: 500 000; výdaje: 150 000; rozdíl: 350 000

3: F - Jiné ostatní příjmy - prodej derivátů
Příjmy: 200 000; výdaje: 400 000; rozdíl: -200 000

4: F - Jiné ostatní příjmy - příjmy z kryptoměn
Příjmy: 350 000; výdaje: 100 000; rozdíl: 250 000

Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů:
Příjmy: 3 050 000; výdaje: 1 850 000; rozdíl: 1 400 000

207 - Příjmy podle § 10 zákona: 3 050 000
208 - Výdaje podle § 10 zákona (maximálně do výše příjmů): 1 650 000
209 - Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle § 10 zákona: 1 400 000
Co patří do přílohy č. 4?
Vypočítejte daň ze samostatného základu daně
Příloha 4:

Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16a zákona:

401 - Příjmy podle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a i) zákona plynoucí ze zdrojů v zahraničí: 80 000
406- Dílčí samostatný základ daně podle § 8 zákona: 80 000
409 - Součet dílčích základů daně: 80 000
410 - Daň se sazbou 15 % ze součtu dílčích základů daně (ř. 409): 12 000
411 - Úhrn příjmů, u nichž se uplatní zápočet: 80 000
412 - Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 411: 10 000
413 - Daň uznaná k zápočtu: 10 000
414 - Daň ze samostatného základu daně podle § 16a zákona: 2 000
ř. 31 §6 – k přiznání je třeba přiložit formulář od zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech, ať už se přiznání podává v listinné podobě, nebo elektronicky

ř. 37 a Příloha č. 1 přiznání §7 – k příjmům ze samostatné činnosti není třeba k přiznání nic připojovat, je ale samozřejmě třeba mít doklady k obdrženým příjmům a doklady k uplatňovaným výdajům, jsou li uplatňovány ve skutečné výši (a ne paušálem, jako v našem příkladu). Pokud jsou výdaje uplatňovány paušálem, je třeba zvolit jeho sazbu odpovídající příslušnému druhu příjmu. Paušální výdaje jsou omezeny maximálními částkami, např. v případě 60% paušálu činí jeho maximální výše 1.200.000 Kč

ř. 38 §8 – k příjmům z kapitálového majetku podle §8 ZDP nelze uplatňovat výdaje – výjimkou jsou úroky za zápůjček prostředků, které si poplatník zapůjčil s tím, že je dále zapůjčí za úrok.

ř. 39 §9 – zde se uvádí příjmy z pronájmu movitých a nemovitých věcí. Je možné k nim uplatnit buď 30% paušál, nebo skutečné výdaje, jako odpisy pronajímané nemovitosti, úroky z úvěrů na její pořízení, výdaje za opravy, apod.

ř. 40 §10 – sem se uvádějí příjmy, které nespadají do žádného z předchozích druhů příjmů. V rámci toho druhu příjmů je možné kompenzovat zisky a ztráty dosažené v rámci jednoho druhu příjmů, tj. např. zisky a ztráty z prodeje nemovitostí, cenných papírů, kryptoměn, apod. Nelze ale kompenzovat např. ztrátu z prodeje kryptoměn se ziskem z prodeje nemovitostí.
V aktuálním příkladu je zde uveden také příjem z prodeje RD, který byl zčásti použit k pořízení nemovitosti pro bydlení. Do částky vynaložené na pořízení nového bydlení je příjem z prodeje nemovitostí osvobozen od daně z příjmů (není li osvobozen z jiných důvodů). Podmínkou je, že ve lhůtě pro podání daňového přiznání bude podáno oznámení o použití těchto prostředků na pořízení nového bydlení. Zbylá část příjmu bude zdaněna v tomto základu daně a k ní bude uplatněna poměrná část pořizovací ceny prodané nemovitosti.

Pokračování na druhé straně...
ř. 64 – každý poplatník má nárok na slevu na poplatníka (za rok 2022 i 2023 ve výši 30.840 Kč)

ř. 65a – sleva na manželku, pokud nemá roční příjmy vyšší než 68.000 Kč (rozumí se příjmy, nikoli rozdíl příjmů a výdajů). Do těchto příjmů se mimo standardních příjmů zahrnují příjmy, jako důchody, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti, apod. Naopak se do nich nezahrnují příjmy, jako rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, na bydlení, porodné, stipendia a řada dalších. K přiznání je třeba přiložit čestné prohlášení, že manželka neměla příjmy převyšující 68.000 Kč.

ř. 72 - daňové zvýhodnění na vyživované dítě – jedná se o zvýhodnění na vyživované dítě vlastní, nebo druhého z manželů (a některé další případy) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti pro rok 2023 ve výši 15 204 Kč ročně na jedno dítě, 22 320 Kč ročně na druhé dítě a 27 840 Kč ročně na třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění lze uplatnit do výše vypočtené daně z příjmů, pokud je vyšší, je daňovým bonusem, který poplatníkovi vyplatí zaměstnavatel nebo správce daně. K přiznání je třeba přiložit potvrzení zaměstnavatele nebo čestné prohlášení manžela nebo manželky, že neuplatňovali zvýhodnění na děti.

V druzích příjmů dle §7 a §9 je možné vykázat daňovou ztrátu, a tu v daném období i v obdobích následujících kompenzovat proti příjmům dle §7 – 10 (nikoli proti příjmům ze závislé činnosti)

Sazba daně – sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15%. Pokud základ daně převyšuje 48 násobek průměrné mzdy (v roce 2022 tento 48násobek činí 1.867.728 Kč a v roce 2023 1.935.552 Kč), sazba daně činí 23%

K Příloze č. 4 – samostatný základ daně – do tohoto základu daně se zahrnují mimo jiné dividendy nebo úroky přijaté ze zahraničí. Důvodem je, aby byly i při vyšším základu daně zdaněny 15% sazbou daně. V této příloze se uvede výše daně zaplacení v zahraničí, která bude započtena proti tuzemské dani z příjmů, aby příjem nebyl zdaněn dvakrát