Lekce 2, Téma 2
Probíhá

Praktický úkol

25. 6. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádný praktický účetní úkol!

blank

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Pan Vopička je konzultant v oblasti umělé inteligence. Je velmi aktivní, a dalo by se říci, že je workoholik. Proto má 3 hlavní pracovní poměry a k tomu ještě dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Peněz jako želez, ale jak je zdanit?

Pan Vopička má následující druhy příjmů:

1. Hlavní pracovní poměr u společnosti A za období leden až červen 2022 s hrubým příjmem 300.000 Kč měsíčně.

2. Dále měl pan Vopička hlavní pracovní poměr v období květen až listopad u společnosti B, se kterou si dohodl hrubou mzdu v částce 80.000 Kč měsíčně.

3. Do třetice měl pan Vopička od července do prosince 2023 pracovní poměr u společnosti AI Swiss AG se sídlem ve Švýcarsku, u které měl příjem 10.000 CHF měsíčně. Švýcarský zaměstnavatel srazil měsíčně zálohu 2.000 CHF.

4. Dále měl pan Vopička celý rok 2022 dohodu o provedení práce z titulu práce jako společník u své společnosti C, kde pobíral mzdu 10.000 Kč měsíčně.

5. A dále ještě dohodu o pracovní činnosti ve výši 15.000 Kč měsíčně od ledna do března 2022.

Vzhledem k tomu, že pan Vopička měl příjmy ze závislé činnosti současně od více zaměstnavatelů, je povinen podle §38g odst. 1 a 2 ZDP podat přiznání k DPFO. Vyplněné přiznání je v příloze. Protože má pan Vopička i příjmy, u kterých uplatňuje vynětí, musí vyplnit i Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění.

Co budete s jednotlivými druhy příjmů dělat v daňovém přiznání?

Odpovědi najdete po otočení karty, v příloze níže si můžete prohlédnout nebo stáhnout vyplněné daňové přiznání.)
Společnost A:
U společnosti A pan Vopička podepsal prohlášení k dani podle §38k odst. 4 zákona o daních z příjmů (ZDP). Toto prohlášení může podepsat na stejné období roku jen u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnavatel mu tedy uplatňoval slevu na poplatníka v částce 2.570 Kč měsíčně. Společnost A mu měsíčně srážela pojistné na zdravotní pojištění 13.500 Kč (sazba 4,5%), pojistně na sociální pojištění 19.500 Kč (sazba 6,5%) a zálohu na daň v částce 53.979 Kč po uplatnění slevy 2.570 Kč.

Výpočet měsíční zálohy na DPFO:
Do 4 násobku průměrné mzdy (v roce 2022 38.911 Kč) sazba 15%
Nad tuto hranici sazba 23%

Do konce roku pan Vopička neuplatňoval u zaměstnavatelů slevu na poplatníka, a celou ji uplatnil až v přiznání k DPFO.

Společnost B
Společnost B měsíčně srážela panu Vopičkovi pojistné na zdravotní pojištění 3.600 Kč, pojistně na sociální pojištění 5.200 Kč a zálohu na daň v částce 12.000 Kč.

AI Swiss AG
Příjem zdanil švýcarský zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že ČR má se Švýcarskem podepsanou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, může pan Vopička využít ustanovení §38f odst. 4, které stanoví, že se příjmy tuzemských daňových rezidentů ze závislé činnosti od zaměstnavatele, který je rezidentem státu, se kterým má ČR uzavřenou SZDZ, vyjímají v ČR ze zdanění. To znamená, že tyto příjmy se v ČR vůbec nebudou danit. V příkladu je použit kurz CHF 25 Kč/CHF. Dle tohoto ustanovení se však poplatník může rozhodnout, že využije k zamezení dvojímu zdanění metodu zápočtu, je li to pro něj výhodnější. Pan Vopička se rozhodl pro metodu vynětí.

Společnost C
Dohoda o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně podléhá zdanění formou srážkové daně v sazbě 15% a nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Tento příjem nemusí, ale dle §36 odst. 6 ZDP může zahrnout do daňového přiznání a sraženou daň uplatnit jako uhrazenou zálohu. Pan Vopička se rozhodl považovat zdanění formou srážkové daně za konečné a do přiznání tento příjem nezahrnul. Vzhledem k výši jeho příjmů by bylo uvádění DPP do přiznání nevýhodné.

DPP
Dohoda o pracovní činnosti podléhá odvodům pojistného a DPFO ze ZČ. Společnost D srazila měsíčně pojistné na zdravotní pojištění 675 Kč, pojistně na sociální pojištění 975 Kč a zálohu na daň v částce 2.250 Kč.