Podmínky užívání webu UOL Akademie

 1. Provozovatelem těchto internetových stránek (dále jen „Web“) je UOL Akademie s.r.o., IČ 086 77 221 (dále jen Provozovatel). Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Webu (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu Web užívat. Přístupem na Web, jejich prohlížením či jakýmkoli užitím informací na nich umístěných či umístěním vlastního příspěvku vyjadřuje každý uživatel souhlas s těmito Pravidly.
 1. Web je přístupný veřejnosti bez omezení, vyjma některých částí, přístup do nichž je ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb,. o zpracování osobních údajů (členská sekce a on-line kurzy). V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy. Uživatel je před poskytnutím osobních údajů povinen se seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů klientů (dále jen Zásady), které jsou obsaženy na https://www.uolakademie.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
 1. Některé služby mohou být podmíněny udělením “Souhlasu se zasíláním informací”. Souhlas je možné kdykoli odvolat. Odvolání nebo neudělení souhlasu má za následek nefunkčnost služeb, pro který je tento souhlas nutný.
 1. Web používá tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači uživatele při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují internetové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. Použití cookies používat lze zakázat v internetovém prohlížeči uživatele.
 1. Přístup na Web a jeho užití je bezplatné. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Web jinak než pro vlastní nekomerční potřebu (a to jak vcelku, tak jeho jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. 
 1. Obsah i forma Webu a jeho jednotlivých dílčích částí, včetně textů, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení, výběru a způsob uspořádání souborů obsažených na Webu, jsou chráněny autorským právem, jehož nositelem je Provozovatel, který je také jediným subjektem oprávněným vykonávat majetková práva k Webu. Jakékoli užití ochranných známek Provozovatele nebo jiných osob nacházejících se na Webu Provozovatel výslovně zakazuje.
 1. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Webu. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Webu.
 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby, neúplnost, nesprávnost či neaktuálnost informací uvedených na Webu. Uživatel bere na vědomí, že informace uveřejněné na Webu nejsou radami, za které by autor příspěvku (Provozovatel nebo uživatel) nesl odpovědnost. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webu. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webu. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím tohoto Webu (externí odkazy).
 1. V rámci Webu je uživatelům povoleno vkládat vlastní články k daným tématům, uživatelé rovněž mohou přispívat do diskuze pod jednotlivými články (dále jen „Příspěvky“). Uživatel nese veškerou odpovědnost za vlastní příspěvky. Příspěvky mohou být Provozovatelem uchovány po neomezeně dlouhou dobu. Uživatel bere na vědomí, že s jakoukoliv informací, podnětem, sdělením nebo dokumentem, který v rámci Příspěvku vloží na Web, bude Provozovatel nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným.
 1. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah žádného Příspěvku vloženého uživatelem Webu. Provozovatel má právo, a v případech stanovených právními předpisy i povinnost, mazat ty příspěvky uživatelů, které budou představovat porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, tedy zejména (nikoliv však výlučně) příspěvky porušující autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví, obsahující pornografii, vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagující či schvalující jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu), dále příspěvky zasahující do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob. Totéž právo náleží Provozovateli ohledně příspěvků obsahující odkazy na konkurenční média, která tvoří reklamní sdělení, či která odkazují na e-shopy. Provozovatel není povinen uživateli smazání jeho Příspěvku ani oznámit ani vysvětlovat – na uveřejnění Příspěvku není právní nárok. Při opakovaném porušování podmínek má Provozovatel právo zakázat konkrétnímu uživateli trvale přispívat na Web.
 1. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webu povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet.
 1. Tyto Podmínky je Provozovatel oprávněn měnit či doplňovat, každá změna je účinná uveřejněním nových podmínek na tomto Webu. 
 1. Tyto Podmínky užívání Webu jsou účinné dnem jejich zveřejnění, k němuž došlo dne 31.8.2022.
blank