Tax Alert – třístranný obchod

Dovolujeme si vás informovat o nedávném judikátu Evropského soudního dvora týkajícího se třístranného obchodu pro účely DPH a formálních náležitostí daňového dokladu C-247/21 Luxury Trust.

V kauze se jednalo o rakouskou firmu, která nakoupila v UK (ještě před brexitem, kdy UK byla součástí EU) vozidla, a dodala je českému zákazníkovi. Rakouská firma na dokladu vystaveném pro českého zákazníka neuvedla prohlášení Daň odvede zákazník. Rakouský správce daně na základě toho neuznal rakouské společnosti osvobození od DPH při pořízení zboží v ČR, a doměřil jí rakouskou DPH. ESD jeho rozhodnutí potvrdil s tím, že pokud na faktuře toto sdělení nebylo uvedeno, není konečný zákazník (v daném případě česká společnost) určen za osobu povinnou přiznat daň. A dále, že toto pochybení nelze zpětně opravit.

Pro české plátce z toho plyne, že pokud budou v rámci EU obchodovat formou třístranného obchodu (obchod mezi třemi osobami registrovaným k DPH ve třech členských státech, při kterém je zboží přepraveno ze státu prvního prodávajícího do státu konečného zákazníka – druhého kupujícího), tak jako prostřední osoba musí na fakturu vystavenou konečnému zákazníkovi uvést sdělení Daň odvede zákazník (nebo Reverse charge, či v jiném jazyce ve formě uvedené ve směrnici DPH). Pokud by tak neučinili, vystavují se riziku doměření tuzemské DPH z takového obchodu.